Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Plan działania Caritas

Opiekunem szkolnego Koła Caritas jest pani mgr Katarzyna Boduszek – Wróbel.

 

 

Szkolne Koła Caritas – formacja chrześcijańska poprzez działanie

1. Wstęp

 

Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est przypomniał, że caritas chrześcijańska jest obowiązkiem Kościoła jako wspólnoty oraz poszczególnych wiernych (Dce nr 20). Jest ona świadectwem wierności Chrystusowemu przykazaniu miłości bliźniego oraz stanowi konkretną odpowiedź na potrzeby ubogich, adekwatną do ich sytuacji i oczekiwań.

Kościół w Polsce posiada bogatą tradycję działalności charytatywnej. Jest ona pielęgnowana przez ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty zakonne a także parafialne. We wszystkich diecezjach posługą charytatywną wobec ubogich i potrzebujących pomocy zajmują się powołane w tym celu Caritas diecezjalne i parafialne. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski akcje o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym koordynuje Caritas Polska.

Wśród licznych form działalności charytatywno-opiekuńczej należy wspomnieć działalność szkolnych i akademickich kół Caritas, angażujących do posługi ubogim dzieci i młodzież.

2. Czym są Szkolne Koła Caritas?

 

Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły, która włącza się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas diecezjalną i parafialną. Członkami koła mogą być uczniowie, którzy akceptują cele działania zawarte w jego Statucie.

Liczba członków koła waha się od 5 – 10 uczniów (minimum), ale zdarza się, że w niektórych szkołach liczba młodych wolontariuszy przekracza 100 uczniów. Wtedy zazwyczaj dzielą się na sekcje, podejmujące różne formy działalności.

Pracą koła kieruje zarząd, w skład którego wchodzi opiekun koła (osoba dorosłą) i przedstawiciele młodzieży. Wybierają oni przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza.

Zarząd odpowiada za planowanie pracy koła oraz realizację postawionych zadań. Koło prowadzi kronikę swej działalności.

Każde koło posiada swego opiekuna. Jest nim zazwyczaj nauczyciel danej szkoły (często katecheta, pedagog szkolny, wychowawca), który odpowiada za działalność koła wobec władz szkolnych i Caritas. Jego rola polega na inspirowaniu działalności charytatywnej, czuwaniu nad realizacją programu wychowawczego koła, reprezentowanie go wobec dyrektora szkoły oraz dyrektora Caritas diecezjalnej, zapewnienie bezpieczeństwa jego członkom podczas akcji i spotkań. Zajmuje się on sprawami organizacyjnymi i wychowawczymi.

Nad kołem opiekę duchową pełni kościelny asystent koła. Jest nim zazwyczaj proboszcz lub ksiądz katecheta. Czuwa on nad formacją religijno-moralną członków koła oraz współpracą z Caritas parafialną lub diecezjalną. Asystent kościelny umacnia chrześcijańską motywację działalności koła oraz propaguje ideę miłosierdzia chrześcijańskiego i czynnej miłości bliźniego poprzez organizowanie spotkań o charakterze modlitewnym i formacyjnym (rekolekcje, dni skupienia, miesięczne spotkania formacyjne).

 

3. Szkolne Koła Caritas – najpopularniejsze formy działalności

 

Zasadniczym celem powołania SKC jest angażowanie dzieci i młodzieży w niesienie pomocy potrzebującym najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym.

Członkowie SKC przychodzą z pomocą materialną swoim rówieśnikom organizując zbiórki odzieży, fundując obiady w szkolnej stołówce, zakupując przybory szkolne. SKC uczestniczy również w akcjach charytatywnych organizowanych przez Caritas diecezjalną lub parafialną. Są to akcje doraźne lub cykliczne (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, przedświąteczna zbiórka żywności i odzieży).

Wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas odwiedzają ośrodki opiekuńczo wychowawcze prowadzone przez Caritas diecezjalną (hospicja, domy spokojnej starości, domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne, świetlice parafialne) pomagając ich podopiecznym.

Młodzież działająca w SKC sama decyduje o priorytetach i formach działalności charytatywnej. Zależą one od inicjatywy, możliwości oraz potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. Biorąc pod uwagę konkretne potrzeby ubogich oraz uwarunkowania środowiskowe, członkowie SKC opracowują plany działania oraz określają czas i sposoby inicjatyw charytatywnych.

Poza udzielaniem pomocy materialnej członkowie SKC zajmują się niesieniem pomocy duchowej. Odwiedzają chorych w szpitalach, hospicjach oraz domach prywatnych. Opiekują się osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza swoimi rówieśnikami. Są gośćmi osób starszych żyjących samotnie. Rozmowy, spacery, przygotowywanie posiłków, sprzątanie mieszkania oraz robienie zakupów – są zwykłymi działaniami, które wolontariusze wykonują systematycznie przez cały rok.

Młodzież pomaga swoim rówieśnikom w szkole lub świetlicy socjoterapeutycznej poprzez udzielanie bezpłatnych korepetycji oraz biorąc udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych prowadzonych dla dzieci w świetlicach Caritas.

 

Czego uczy działalność charytatywna?

 

Przede wszystkim systematyczności oraz odpowiedzialności wobec osób, którym młodzi pomagają. Niesienie pomocy wymaga systematyczności oraz poświęcenia. Nie można zaangażować się raz jeden czy drugi. Wzbudzenie zaufania, nawiązanie więzi emocjonalnych oraz porozumienia z podopiecznymi wymaga czasu i odpowiedzialności. Młodzi ludzie uczą się obowiązkowości oraz planowania czasu, którym dysponują.

Działalność charytatywna wpływa pozytywnie na osobowość młodych wolontariuszy. Przede wszystkim bazując na ich naturalnej wrażliwości pogłębia i racjonalnie ją motywuje. Dzięki zaangażowaniu w pracę woluntarystyczną młodzi ludzie stykają się z ludźmi borykającymi się z poważnymi problemami zdrowotnymi, materialnymi czy rodzinnymi. Uczą się skupiania uwagi na sprawach innych osób.

Opiekunowie SKC zgodnie podkreślają korzyści wychowawcze angażowania młodzieży w działalność kół. Bez zbędnego moralizowania młodzi wolontariusze uczą się dyscypliny, unikają zagrożeń związanych z lenistwem i bezideowością,

Praca woluntarystyczna pozwala wielu młodym ludziom doceniać swe osobiste życie, zdrowie, możliwości i talenty. Wolontariusze stykając się z ubóstwem nie tylko materialnym, ale duchowym uczą się doceniać wartości, które są obecne w ich życiu (na przykład cenią sobie to, że mają kochających ich rodziców, rodzeństwo, zapewnione środki do życia na godziwym poziomie, są zdrowi).

Dokonujące się w SKC wychowanie przez miłość sprawia, że ludzie młodzi postrzegają swe działania nie tylko w wymiarach przyrodzonych – jako działalność filantropijną, ale przede wszystkim jako świadectwo miłości bliźniego, do której zobowiązuje wiara w Chrystusa i przynależność do Jego Kościoła. Zaangażowanie się w posługę ubogim i potrzebującym wsparcia powoduje, że ich wiara staje się dojrzalsza, bardziej świadoma, i przede wszystkim powiązana z życiem codziennym.

Działalność w SKC uczy młodych zespołowego działania, planowania wspólnych akcji. Daje okazję do wykorzystania osobistych uzdolnień i możliwości na rzecz dobra wspólnego. SKC są miejscem zawiązywania długotrwałych przyjaźni i budowania więzi, które chronią młodych przed wybujałym indywidualizmem i izolacją.

 

Opr. Ks. Zbigniew Sobolewski

 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Caritas W roku szkolnym 2010/2011

 

Działanie

Termin

Rekrutacja – zaproszenie do współpracy uczniów  klas pierwszych.

 

Wrzesień

 

Sporządzanie bieżących sprawozdań z życia Koła, prowadzenie kroniki koła.

Cały rok

 

Pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie wiedzy poprzez spotkania na świetlicy i pomoc w odrabianiu zadań domowych uczniom słabszym.

Według potrzeb

Odwiedziny w Domu Małego Dziecka w Tarnowie oraz w Hospicjum - Domu Opieki Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, dotrzymywanie czasu podopiecznym, pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych i czasu wolnego.

Odwiedziny stałe

Hospicjum – raz w miesiącu

Dom Dziecka – dwa razy w miesiącu

PLUS  spotkania okazjonalne, Mikołaj, spotkania świąteczne, Dzień dziecka, Boże Narodzenie, Wielkanoc.

Akcje charytatywne,  zbieranie funduszy na rzecz potrzebujących.

Cały rok

Przygotowanie i rozprowadzenie stroików świątecznych,  kart okazjonalnych

Święta okazjonalne

Praca nad projektem „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.

Cały rok

Czwartek, 2019-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta